Zadzwoń: 600 754 520
Adres: ul. Lipowa 5, 97-400 Bełchatów

PLAN LEKCJI

Zapoznaj się z planem lekcji swojego dziecka.
Wybierz klasę, do której uczeszcza z rozwijanej listy

Rekrutacja

 

Regulamin rekrutacji uczniów

do Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Bełchatowie.

 

 

 

Podstawa prawna :

1. Statut Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Bełchatowie.

 

 

 

I. Tok postępowania rekrutacyjnego

§ 1.

1. Przebieg rekrutacji uczniów do Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Bełchatowie obejmuje:

a) określenie przez dyrektora szkoły liczby miejsc wolnych w danym roku szkolnym                      do poszczególnych klas;

b) określenie terminów rekrutacji wewnętrznej i zewnętrznej;

c) przyjmowanie wstępnych dokumentów rekrutacyjnych;

c) przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami oraz ich Rodzicami/prawnymi opiekunami.

d)  ogłoszenie listy uczniów przyjętych do Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Bełchatowie na dany rok szkolny.

 

II. Zasady postępowania rekrutacyjnego

§ 2.

1. Do szkoły są przyjmowane dzieci w wieku od 6 do 12 lat.

2. Szkoła przyjmuje dzieci niezależnie od miejsca zamieszkania i zameldowania kandydatów.

3.Liczba oddziałów określana jest na każdy rok szkolny w arkuszu organizacji pracy szkoły.

4. Liczebność klas nie może przekraczać 26 osób.

 

§ 3.

1. Rekrutacja dzieci do NSP od klasy II odbywa się przez cały rok szkolny, w miarę wolnych miejsc.

2. Przyjęcie ucznia z innej szkoły w trakcie roku szkolnego uwarunkowane jest:

a) istnieniem wolnego miejsca w danej klasie

b) pozytywnym wynikiem rozmowy  dyrektora szkoły, wychowawcy klasy z uczniem,                a w klasach IV-VIII także z nauczycielami: języka polskiego, języka angielskiego, matematyki.

3. Nie istnieje możliwość zapisu dzieci z rocznym lub wieloletnim wyprzedzeniem.

4. Zapisy odbywają się na podstawie złożonych przez Rodziców/prawnych opiekunów                    w sekretariacie szkoły kart zgłoszeniowych.

5. Rodzice/prawni opiekunowie zapisując dziecko do NSP w Bełchatowie zobowiązani są dostarczyć wszystkie wymagane dokumenty rekrutacyjne od dnia rozpoczęcia rekrutacji do 15 sierpnia danego roku szkolnego.

 

III. Etapy rekrutacji

§ 4.

I etap rekrutacji

 

1.   I etap rekrutacji do NSP w Bełchatowie stanowi rekrutacja wewnętrzna skierowana do dzieci uczęszczających do Przedszkola Niepublicznego Akademia Przedszkolaka Jabłuszko                          w Bełchatowie.

2. Rekrutacja wewnętrzna trwa od 10 marca do 30 marca roku kalendarzowego, w którym dziecko rozpoczyna naukę w szkole podstawowej.

- od 10 marca do 30 marca przyjmowane są wszystkie karty zgłoszeniowe wraz z  wynikiemdiagnozy dokonywanej w przedszkolu.

- w przypadku gdy karty zgłoszeniowe stanowią liczbę większą, niż liczba wolnych miejsc w szkole na dany rok szkolny o przyjęciu dziecka do szkoły decydować będzie zebrana liczba punktów.

3. W postępowaniu rekrutacji wewnętrznej do klasy pierwszej stosuje się następujące kryteria                     i liczbę punktów:

1. Dziecko jest przedszkolakiem Akademii Przedszkolaka Jabłuszko

- od roku- 5 punktów;

- powyżej roku- 15 punktów.
2. Rodzeństwo dziecka uczęszcza  do NSP w Bełchatowie- 5 punktów.

3. Rodzeństwo dziecka uczęszcza do Akademii Przedszkolaka JABŁUSZKO- 5 punktów.

4. Rodzic dziecka jest pracownikiem placówki oświatowej – 5 punktów.

5. Liczba punktów uzyskanych w diagnozie przedszkolnej obowiązującej w danym roku.

 

II etap rekrutacji

 

1.   II etap rekrutacji do NSP w Bełchatowie stanowi rekrutacja zewnętrzna  oparta o zasadę pełnej dostępności.

2. Rekrutacja zewnętrzna trwa od  10 kwietnia do 20 kwietnia roku kalendarzowego, w którym dziecko rozpoczyna naukę w szkole podstawowej. Dyrektor szkoły spotyka się z zainteresowanymi rodzicami wraz  z kandydatem do klasy I NSP w Bełchatowie. Na rozmowę rodzice dostarczają karty zgłoszeniowe wraz z diagnozą dziecka przeprowadzoną w przedszkolu.

3. W postępowaniu rekrutacji zewnętrznej do klasy pierwszej stosuje się następujące kryteria                     i liczbę punktów:

1. Rodzeństwo dziecka uczęszcza do NSP w Bełchatowie- 5 punktów.

2. Rodzeństwo dziecka uczęszcza do Akademii Przedszkolaka JABŁUSZKO- 5 punktów.

3. Rodzic dziecka jest pracownikiem placówki oświatowej – 5 punktów.

4. Poziom gotowości szkolnej osiągnięty  w badaniu gotowości szkolnej przeprowadzonym w przedszkolu:

a) poziom wysoki- 20 punktów

b) poziom przeciętny- 5 punktów

c) poziom niski- 0 punktów

 

 

 

Zakończenie rekrutacji

1. Dyrektor szkoły informuje rodziców o decyzji komisji rekrutacyjnej.                                         2. W przypadku braku miejsc istnieje możliwość wpisania dziecka na listę rezerwową.                   W chwili zwolnienia się miejsca w danej klasie, osoby z tej listy zostaną poinformowane.

3. Zgodnie z § 4 Statutu Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Bełchatowie:

a) Rodzice lub opiekunowie dziecka zawierają ze Szkołą umowę na nauczanie.

b) Rodzice zapisujący dziecko do szkoły wnoszą wpisowe w wysokości ustalonej przez organ prowadzący. Wpisowe nie podlega zwrotowi.

 

IV. Dokumenty dotyczące rekrutacji

                                                                    § 5.

 

Dokumenty składane przez Rodziców/opiekunów prawnych do szkoły to:

1. Karta zgłoszeniowa dziecka do szkoły.

2. Diagnoza przedszkolna

3. Skrócony odpis aktu urodzenia – do wglądu

4. Dowody osobiste rodziców do wglądu.

5. Dokumenty poświadczające objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z 2012 r. poz. 1519 oraz z 2013 r. poz. 154 i 866).

 

                                                                    § 6.

Decyzje dyrektora  szkoły w sprawie rekrutacji są ostateczne.

 

Dyrektor Szkoły

mgr Ewa Stanisławska

Wykształcenie to dobro, którego nic nie jest w stanie nas pozbawić.

- Menander

Galeria


zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj

 

fb
l

Kontakt

97-400 Bełchatów, ul. Lipowa 5

email: sekretariat@nspbelchatow.pl

telefon: 606683663- właściciel szkoły

600754520-dyrektor szkoły

Ważne linki

Uprawnienia szkoły publicznej

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bełchatowie uzyskała pozytywną opinię Łódzkiego Kuratora Oświaty i została wpisana do ewidencji szkół niepublicznych. Prezydent Miasta Bełchatowa nadał Szkole uprawnienia szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności.

Projektowanie stron internetowych Master-NET | Licznik odwiedzin - 191953