Zadzwoń: 600 754 520
Adres: ul. Lipowa 5, 97-400 Bełchatów

PLAN LEKCJI

Zapoznaj się z planem lekcji swojego dziecka.
Wybierz klasę, do której uczeszcza z rozwijanej listy

Plan pracy szkoły

 

Plan pracy Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Bełchatowie

 

w roku szkolnym 2018/2019

 

Opracowany w oparciu o:

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami).

 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę- Prawo oświatowe. (Dz.U z 2017r., poz. 60)

 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe. (Dz. U z 2017r., poz. 59) z późniejszymi zmianami

 4. Rozprządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej.

6. Statut Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Bełchatowie.

7. Program wychowawczo-profilaktyczny Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Bełchatowie .

 

 

Plan opracowany został na podstawie:

 1. Podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2019/2020

 2. Planu nadzoru pedagogicznego kuratora oświaty na rok szkolny 2019/2020

 

Cele do zrealizowania:

 

 • działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów, profilaktyka uzależnień

 • stwarzanie warunków do rozwijania uzdolnień uczniów, rozwijanie kompetencji matematycznych,

 • zapewnienie prawidłowego rozwoju dzieciom mającym trudności w nauce,

 • rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości

 

 

 

 

 

Spis treści zawartych w planie:

I. Plan pracy w głównych obszarach działalności szkoły.

II. Kalendarium szkoły.

III. Harmonogram uroczystości i imprez szkolnych.

IV. Harmonogram posiedzeń rady pedagogicznej.

V. Harmonogram spotkań z rodzicami.

 

 

 

I. Plan pracy w głównych obszarach działalności szkoły.

Zarządzanie i organizacja

Zadania

Osoba odpowiedzialna

Termin realizacji

Przydział obowiązków służbowych wszystkim pracownikom

Dyrektor szkoły

Do końca sierpnia 2019 r.

Opracowanie rocznego planu pracy szkoły

Rada Pedagogiczna

Do końca września 2019 r.

Opracowanie programu wychowawczo-profialktycznego

Rada Pedagogiczna

Do końca września 2019 r.

Opracowanie planu nadzoru pedagogicznego

Dyrektor szkoły

Do 15 września 2019r.

Opracowanie planów pracy dydaktycznej i wychowawczej

Wszyscy nauczyciele

Do 15 września 2019r.

Sprawowanie nadzoru pedagogicznego

Dyrektor szkoły

Cały rok szkolny

Promocja szkoły w środowisku lokalnym

Wszyscy nauczyciele

Cały rok szkolny

Realizacja podstawy programowej

Wszyscy nauczyciele

Cały rok szkolny

Organizacja pracy zespołów przedmiotowych

Dyrektor,
przewodniczący zespołów

Cały rok szkolny

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Współpraca z pedagogiem, logopedą, poradnią psychologiczno-pedagogiczną i rodzicami w celu rozpoznania indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów, zgodnie z opiniami uczniów objętych pomocą.

Wszyscy nauczyciele

Cały rok szkolny

Odkrywanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów przez indywidualizowanie stawianych im zadań oraz przygotowanie do udziału w konkursach wewnątrzszkolnych i pozaszkolnych

Wszyscy nauczyciele

Cały rok szkolny

Organizacja konkursów szkolnych i pozaszkolnych

Nauczyciele

Cały rok szkolny

Praca z uczniami mającymi trudności w nauce

Wszyscy nauczyciele

Cały rok szkolny

Wypracowanie systemów motywujących uczniów do nauki

Wszyscy nauczyciele

Cały rok szkolny

Diagnoza edukacyjna

Dyrektor szkoły, nauczyciele

Według planu nadzoru

Analiza wyników nauczania

Wszyscy nauczyciele

Cały rok szkolny

Kontrola właściwego i systematycznego oceniania uczniów przez nauczycieli

Dyrektor szkoły

Raz w miesiącu

Obserwacje lekcji

Dyrektor szkoły

Według harmonogramu

Realizacja programów i kampanii ogólnopolskich

Koordynatorzy

Cały rok szkolny

 

 

 

Wychowanie

 

 

Zadania

Osoba odpowiedzialna

Termin realizacji

Realizowanie programu wychowawczo- profilaktycznego szkoły

Wszyscy nauczyciele,
pedagog

Cały rok szkolny

Diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów

Wszyscy nauczyciele,
pedagog

Cały rok szkolny

Organizacja uroczystości i imprez kulturalnych, artystycznych oraz wycieczek

Wszyscy nauczyciele

Zgodnie z harmonogramem

Cały rok szkolny

Współpraca wychowawców z rodzicami dzieci, z pedagogiem szkolnym, poradnią psychologiczno-pedagogiczną

Wychowawcy klas

Cały rok szkolny

Doskonalenie pracy Samorządu Uczniowskiego

Opiekun samorządu

Cały rok szkolny

 

 

 

Organizacja Koła Wolontariatu

Opiekun koła

Cały rok szkolny

Wychowanie ekologiczne

- Sprzątanie Świata

-Dzień Ziemi

- Olimpiada ekologiczna

- Kształtowanie postaw i zachowań proekologicznych

Nauczyciele

Cały rok szkolny

Kształtowanie tożsamości patriotycznej, regionalnej i funkcjonowanie w środowisku lokalnym

Nauczyciele

Cały rok szkolny

Edukacja czytelnicza

Nauczyciele

Biblioteka szkolna

Cały rok szkolny

Promowanie zdrowego stylu życia, profilaktyka uzależnień

Programy edukacyjne

Kordynatorzy

Cały rok szkolny

 

 

 

Kształtowanie postawy współodpowiedzialności poprzez:

- dbanie o estetyczny wygląd klasy i szkoły

-udział uczniów w organizowaniu uroczystości szkolnych i środowiskowych.

Wszyscy nauczyciele

Cały rok szkolny

 

 

Zadania opiekuńcze

Zadania

Osoba odpowiedzialna

Termin realizacji

Organizacja opieki pedagogicznej

Wszyscy nauczyciele

Cały rok szkolny

Zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Pedagog szkolny, wychowawcy klas

Cały rok szkolny

Objęcie opieką świetlicy wszystkich dzieci zapisanych

 

Wychowawcy klas, opiekunowie świetlicy

Cały rok szkolny

Organizacja opieki wychowawczej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej

Wychowawcy klas

Cały rok szkolny

 

Dbanie o wymogi bhp poprzez odpowiednie wyposażenie szkoły i organizację zajęć

Opieka nad uczniami podczas zajęć i przerw- zorganizowanie dyżurów nauczycieli

Organ prowadzący

Wszyscy nauczyciele

 

Wszyscy nauczyciele

Cały rok szkolny

 

Cały rok szkolny- wg planu dyżurów

Przeprowadzenie ćwiczeń ewakuacji budynku w przypadku zagrożenia:

- zapoznanie uczniów z zasadami postępowania w warunkach zagrożenia

- przeprowadzenie praktycznych ćwiczeń ewakuacji

Dyrektor

Koordynator d.s bezpieczeństwa

 

 

 

Wg harmonogramu

 

 

Współpraca ze środowiskiem lokalnym

Zadania

Osoba odpowiedzialna

Termin realizacji

Uczestnictwo rodziców w działaniach szkoły: uroczystości szkolne, imprezy klasowe, wycieczki, konkursy itp.

Wszyscy nauczyciele

Cały rok szkolny

Współpraca z MCK w Bełchatowie

Wszyscy nauczyciele

Cały rok szkolny

Współpraca z Poradnią psychologiczno-pedagogiczną w Bełchatowie

Wszyscy nauczyciele

Cały rok szkolny

Współpraca z Powiatową i Miejską Biblioteką w Bełchatowie

Wszyscy nauczyciele

Cały rok szkolny

 

Współpraca z Nadleśnictwem Bełchatów

Wszyscy nauczyciele

Cały rok szkolny

Współpraca z Komendą Powiatowej i Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie

Wszyscy nauczyciele

Cały rok szkolny

Współpraca z Komendą Powiatową Policji w Bełchatowie.

Wszyscy nauczyciele

Cały rok szkolny

 

Promocja szkoły

Zadania

Osoba odpowiedzialna

Termin realizacji

Prezentowanie działalności szkoły na stronie internetowej szkoły

Dyrektor

Cały rok szkolny

Wydawanie gazetki szkolnej " Expres z Klasą"

Opiekun Samorządu Uczniowskiego

Cały rok szkolny

Organizowanie uroczystości i imprez szkolnych z udziałem władz i społeczności lokalnej

Wszyscy nauczyciele

Cały rok szkolny

Organizowanie dni otwartych, konkursów i akcji

Wszyscy nauczyciele

Cały rok szkolny

 

Prezentacja prac uczniów na tablicach i w salach

Wszyscy nauczyciele

Cały rok szkolny

 

Prowadzenie kroniki szkolnej

Wskazani nauczyciele

Cały rok szkolny

 

II. Kalendarium szkoły

Termin

Zadanie

2 września 2019 r.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

23-31 grudnia 2019r.

 

 

 

Zimowa przerwa świąteczna

2, 3 stycznia – dyżur świetlicowy

 

13-26 stycznia 2020r.

Ferie zimowe

Dyżur świetlicy: I tydzień ferii

9-14 kwietnia 2020r.

Wiosenna przerwa świąteczna

Dyżur świetlicy:

9 kwietnia2020- czwartek,

10 kwietnia 2020- piątek,

14 kwietnia 2020- wtorek.

26 czerwca 2019r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

29 czerwca-31 sierpnia 2019r

Ferie letnie

Dyżur świetlicy:

I tydzień wakacji.

 

Dni ustawowo wolne: ( święta państwowe i kościelne):

 

1 listopada 2019r (piątek)- Wszystkich Świętych

11 listopada 2019r (poniedziałek) - Nowy Rok

12 czerwca 2019r (czwartek)- Boże Ciało

Dodatkowe dni wolne:

2,3 stycznia 2020 - dyżur świetlicowy

12 czerwca 2020 – dyżur świetlicowy

IV. Harmonogram posiedzeń Rady Pedagogicznej:

 • 29.08.2019r- Rada Pedagogiczna Rozpoczynająca rok szkolny 2019/2020

 • 12.09. 2019r- Rada Pedagogiczna organizacyjna

 • 17. 10.2019r. - Rada pedagogiczna szkoleniowa

 • 21.11.2019r.-Rada pedagogiczna organizacyjna

  r.- Rada pedagogiczna organizacyjna

 • ........... - Posiedzenie Rady Pedagogicznej w sprawie klasyfikacji śródrocznej uczniów za I półrocze roku szkolnego 2019/2020

 • 28.01.2020r - Rada Pedagogiczna podsumowująca I półrocze roku szkolnego 2019/2020

 • 27. 02. 2020r- Rada Pedagogiczna Szkoleniowa

 • 18.06.2020r.- Posiedzenie Rady Pedagogiczna w sprawie klasyfikacji rocznej uczniów w roku szkolnym 2018/2019

 • 30.06.2020r. Rada Pedagogiczna podsumowująca rok szkolny 2018/2019

 • 30.08.2020r- Zaplanowanie organizacji roku szkolnego 2019/2020

Składanie wniosku do dyrektora szkoły o ustalenie oceny wyższej niż przewidywana

 • na pięć dni roboczych  przed posiedzeniem klasyfikacyjnym.

V. Harmonogram zebrań z rodzicami i konsultacje indywidualne

 • 12.09.2019 r.- zebranie informacyjne

 • 26.10.2019r.- konsultacje

 • 21.11.2019r. - zebranie w klasach

 • 10.01.2020r.- zebranie w klasach

 • 30.01.2020 r. - zebranie - podsumowanie I semestru

 • 18.02.2020r- konsultacje

 • 19.03.2020r.- zebranie w klasach

 • 23.04.2020r- konsultacje

 • 28.05.2020r-zebranie w klasach

 • ..................r -podsumowanie II semestru

Zebrania z rodzicami, konsultacje mogą też być zwoływane w razie zaistnienia takich potrzeb.

Plan pracy Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Bełchatowie na rok szkolny 2019/2020 został zatwierdzony:

 • na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu......................

 • na zebraniu Rady Rodziców w dniu...................................

 

 

Wykształcenie to dobro, którego nic nie jest w stanie nas pozbawić.

- Menander

Galeria


zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj

 

fb
l

Kontakt

97-400 Bełchatów, ul. Lipowa 5

email: sekretariat@nspbelchatow.pl

telefon: 606683663- właściciel szkoły

600754520-dyrektor szkoły

Ważne linki

Uprawnienia szkoły publicznej

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bełchatowie uzyskała pozytywną opinię Łódzkiego Kuratora Oświaty i została wpisana do ewidencji szkół niepublicznych. Prezydent Miasta Bełchatowa nadał Szkole uprawnienia szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności.

Projektowanie stron internetowych Master-NET | Licznik odwiedzin - 122114