Zadzwoń: 600 754 520
Adres: ul. Lipowa 5, 97-400 Bełchatów

PLAN LEKCJI

Zapoznaj się z planem lekcji swojego dziecka.
Wybierz klasę, do której uczeszcza z rozwijanej listy

Plan pracy szkoły

 

 

Plan Pracy

Niepublicznej Szkoły Podstawowej

w Bełchatowie na rok szkolny 2021/22

 

Podstawa prawna:

 

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe. (Dz. U z 2021r., poz. 1082).

2. Statut Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Bełchatowie.

3. Program wychowawczo-profilaktyczny Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Bełchatowie .

 

Plan opracowany został na podstawie:

 1. Podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2021/22

 2. Planu nadzoru pedagogicznego kuratora oświaty na rok szkolny 2021/22

 

Cele do zrealizowania:

 

 • działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów w tym bezpieczeństwa w internecie, profilaktyka uzależnień,

 • stwarzanie warunków do rozwijania uzdolnień uczniów, rozwijanie kompetencji matematycznych,

 • zapewnienie prawidłowego rozwoju dzieciom mającym trudności w nauce, udzielenie im pomocy,

 • udzielenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom z opiniami, realizacja zaleceń poradni,

 • rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości u uczniów,

 • organizacja nauczania zdalnego, stacjonarnego i hybrydowego w oparciu o wytyczne MeiN i GIS.

 • stworzenie wewnętrznych procedur bezpieczeństwa i właściwych warunków sanitarnych podczas pandemii COVID-19,

 • współpraca z rodzicami w celu podnoszenia jakości pracy szkoły i osiągania zadawalających wyników nauczania i zachowania uczniów.

 

 

 

 

Spis treści zawartych w planie:

I. Plan pracy w głównych obszarach działalności szkoły.

II. Kalendarium szkoły.

III. Harmonogram czynności podegagogicznych.

IV. Harmonogram uroczystości i imprez szkolnych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Plan pracy w głównych obszarach działalności szkoły.

 

 

Zarządzanie i organizacja

 

Lp.

Zadania

Osoba odpowiedzialna

1

Przydział obowiązków służbowych wszystkim pracownikom szkoły.

Stworzenie harmonogramu godzin pracy nauczycieli świetlicy.

Dyrektor szkoły

2

Opracowanie rocznego planu pracy szkoły wraz z załącznikami.

Dyrektor szkoły

3

Opracowanie tygodniowego rozkładu zajęć dydaktycznych.

Dyrektor szkoły

4

Opracowanie harmonogramu zajęć pozalekcyjnych

Dyrektor szkoły

5

Opracowanie programu wychowawczo-profialktycznego szkoły.

Pedagog, wychowawcy klas

6

Opracowanie planu nadzoru pedagogicznego

Dyrektor szkoły

7

Opracowanie planów pracy dydaktycznej i wychowawczej.

Wszyscy nauczyciele

8

Sprawowanie nadzoru pedagogicznego

Dyrektor szkoły

9

Promocja szkoły w środowisku lokalnym

Wszyscy nauczyciele

10

Realizacja podstawy programowej kształcenia ogólnego

Wszyscy nauczyciele

11

Aktualizacja dokumentów szkoły i dostosowanie ich do obowiązującego prawa.

Dyrektor szkoły

Zespół do spraw nowelizacji i ewaluacji statutu.

12

Tworzenie i monitorowanie pracy zespołów przedmiotowych i zadaniowych.

Dyrektor szkoły
przewodniczący zespołów

13

Aktualizacja „Wewnętrznych procedur bezpieczeństwa w okresie pandemii Covid-19 na terenie

 

Dyrektor szkoły

14

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Współpraca z pedagogiem, logopedą, poradnią psychologiczno-pedagogiczną i rodzicami w celu rozpoznania indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów, zgodnie z opiniami uczniów objętych pomocą.

Wszyscy nauczyciele

15

Odkrywanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów przez indywidualizowanie stawianych im zadań oraz przygotowanie do udziału w konkursach wewnątrzszkolnych i pozaszkolnych

Wszyscy nauczyciele

16

Organizacja konkursów szkolnych i pozaszkolnych

Nauczyciele

17

Praca z uczniami zdolnymi oraz mającymi trudności w nauce, stosowanie się do zaleceń poradni.

Wszyscy nauczyciele

19

Diagnoza edukacyjna

Dyrektor szkoły, nauczyciele

20

Analiza wyników nauczania

Wszyscy nauczyciele

21

Kontrola właściwego i systematycznego oceniania uczniów przez nauczycieli

Dyrektor szkoły

22

Obserwacje lekcji

Dyrektor szkoły

23

Realizacja programów i kampanii ogólnopolskich

Koordynatorzy

 

 

Działania wychowawczo-opiekuńcze

 

1

Realizacja działań określonych w „Programie wychowawczo- profilaktycznym szkoły na rok 2021/22.

Pedagog, wychowawcy

2

Monitorowanie i diagnozowanie zachowań uczniów.

Rada pedagogiczna

3

Wzmocnienie roli rodziców w planowaniu i realizacji zadań statutowych szkoły.

Rada pedagogiczna

4

Kształtowanie wśród uczniów umiejętności radzenia sobie z agresją: psychiczną, fizyczną, słowną.

Rada pedagogiczna

5

Organizowanie uroczystości i imprez szkolnych, wycieczek, warsztatów, spotkań z ciekawymi ludźmi zgodnie z procedurami i aktualną sytuacją epidemiologiczną.

Rada pedagogiczna

6

Współpraca z rodzicami, pedagogiem szkolnym, innymi specjalistami i instytucjami w celu wzmocnienia roli wychowawczej szkoły.

Dyrektor, Rada Pedagogiczna

7

Doskonalenie pracy Samorządu Uczniowskiego oraz Szkolnego Koła Wolontariatu.

Opiekun US oraz Koła Wolontariatu.

 

9

Propagowanie zdrowego stylu życia oraz aktywnego sposobu spędzania czasu wolnego.

Rada Pedagogiczna

10

Podjęcie działań promujących pozytywne wzorce zachowań.

Rada Pedagogiczna

11

Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.

Rada Pedagogiczna

12

Propagowanie edukacji regionalnej.

Rada Pedagogiczna

13

Propagowanie zachowań proekologicznych.

Rada Pedagogiczna

14

Budowanie przyjaznego klimatu w szkole, sprzyjającego harmonijnemu rozwojowi dzieci i uczniów. Zapewnienie uczniom poczucia bezpieczeństwa, akceptacji, poszanowania ich godności i praw.

Rada Pedagogiczna

15

Edukacja czytelnicza,

Opiekun biblioteki szkolnej

nauczyciele j. polskiego

16

Organizacja opieki pedagogicznej

Wszyscy nauczyciele

17

Zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Pedagog szkolny, wychowawcy klas

18

Objęcie opieką świetlicy wszystkich dzieci zapisanych

 

Wychowawcy klas, opiekunowie świetlicy

19

Organizacja opieki wychowawczej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej

Wychowawcy klas

20

Dbanie o wymogi bhp poprzez odpowiednie wyposażenie szkoły i organizację zajęć

 

Dyrektor szkoły

 

21

Opieka nad uczniami podczas zajęć i przerw- zorganizowanie dyżurów nauczycieli

Wszyscy nauczyciele

22

Przeprowadzenie ćwiczeń ewakuacji budynku w przypadku zagrożenia:

- zapoznanie uczniów z zasadami postępowania w warunkach zagrożenia

- przeprowadzenie praktycznych ćwiczeń ewakuacji

Dyrektor, koordynator d.s bezpieczeństwa

 

Współpraca ze środowiskiem lokalnym

 

1

Uczestnictwo rodziców w działaniach szkoły: uroczystości szkolne, imprezy klasowe, wycieczki, konkursy itp.

Wszyscy nauczyciele

2 Współpraca z MCK w Bełchatowie

3

Współpraca z Poradnią psychologiczno-pedagogiczną w Bełchatowie

Wszyscy nauczyciele

4

Współpraca z Powiatową i Miejską Biblioteką w Bełchatowie

Wszyscy nauczyciele

5

Współpraca z Nadleśnictwem Bełchatów

Wszyscy nauczyciele

6

Współpraca z Komendą Powiatowej i Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie

Wszyscy nauczyciele

7

Współpraca z Komendą Powiatową Policji w Bełchatowie.

Wszyscy nauczyciele

 

Promocja szkoły

 

1

Prezentowanie działalności szkoły na stronie internetowej szkoły

Dyrektor

2

Wydawanie gazetki szkolnej " Expres z Klasą"

Wyznaczony nauczyciel

3

Organizowanie uroczystości i imprez szkolnych z udziałem władz i społeczności lokalnej

Wszyscy nauczyciele

4

Organizowanie dni otwartych, konkursów i akcji

Wszyscy nauczyciele

5

Prezentacja prac uczniów na tablicach i w salach

Wszyscy nauczyciele

6

Prowadzenie kroniki szkolnej

Wskazani nauczyciele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Kalendarium szkoły

Miesiąc

Tydzień nauki

Dzień tygodnia

Uwagi

PON.

WT.

ŚR.

CZW.

PT.

S./ND.

IX

1

 

 

1

2

3

4,5

Rozpoczęcie roku szkolnego

IX

2

6

7

8

9

10

11,12

 

IX

3

13

14

15

16

17

18,19

 

IX

4

20

21

22

23

24

25,26

 

IX/X

5

27

28

29

30

1

2,3

 

X

6

4

5

6

7

8

9,10

 

X

7

11

12

13

14

15

16,17

DKEN

X

8

18

19

20

21

22

23,24

 

X

9

25

26

27

28

29

30,31

 

XI

10

1

2

3

4

5

6,7

Dzień Wszystkich Świętych

XI

11

8

9

10

11

12

13,14

Święto Niepodległości

XI

12

15

16

17

18

19

20,21

 

XI

13

22

23

24

25

26

27,28

 

XI/XII

14

29

30

1

2

3

4,5

 

XII

15

6

7

8

9

10

11,12

 

XII

16

13

14

15

16

17

18,19

 

XII

17

20

21

22

23 D

24

25,26

Zimowa przerwa świąteczna 23-31 XII

XII/I

18

27 D

28 D

29 D

30 D

31

1,2

 

I

19

3

4

5

6

7 D

8,9

Święto Trzech Króli

I

20

10

11

12

13

14

15,16

 

I

21

17

18

19

20

21

22,23

 

I

22

24

25

26

27

28

29,30

 

 

I/II

23

31

1

2

3

4

5,6

 

II

24

7

8

9

10

11

12,13

 

II

25

14 D

15 D

16 D

17 D

18 D

19,20

I tydzień ferii zimowych

II

26

21

22

23

24

25

26,27

II tydzień ferii zimowych, Tłusty czwartek

II/III

27

28

1

2

3

4

5,6

Ostatki, Popielec

III

28

7

8

9

10

11

12,13

 

III

29

14

15

16

17

18

19,20

 

III

30

21

22

23

24

25

26,27

 

III/IV

31

28

29

30

31

1

2,3

 

IV

32

4

5

6

7

8

9,10

 

IV

33

11

12

13

14 D

15 D

16,17

Wiosenna przerwa świąteczna,Wielkanoc

IV

34

18

19 D

20

21

22

23,24

Poniedziałek Wielkanocny

IV/V

35

25

26

27

28

29

30,1

Święto Pracy

V

36

2

3

4

5

6

7,8

Święto Flagi otaz Konstytucji 3 Maja

V

37

9

10

11

12

13

14,15

 

V

38

16

17

18

19

20

21,22

 

V

39

23

24

25

26

27

28,29

Egzamin ósmoklasisty

V/VI

40

30

31

1

2

3

4,5

 

VI

41

6

7

8

9

10

11,12

 

VI

42

13

14

15

16

17

18,19

Boże Ciało

VI

43

20

21

22

23

24

25,26

Zakończenie klas VIIII, zakończenie roku szkolnego

VI, VII

44

27 D

28 D

29 D

30 D

1 D

2,3

DYŻUR WAKACYJNY

VII

45

4

5

6

7

8

9,10

DYŻUR WAKACYJNY

- Szkoła jest nieczynna

- Szkoła sprawuje dyżur świetlicowy

 

 

Dni ustawowo wolne: ( święta państwowe i kościelne):

 

11 listopada 2021r (czwartek) – Święto Niepodległości

16 czerwca 2022r (czwartek)- Boże Ciało

Dodatkowe dni wolne:

14, 15 października 2021 r- dyżur świetlicowy

12 listopada 2021r.- dyżur świetlicowy

7 stycznia 2022r. - dyżur świetlicowy

17 czerwca 2022r. – dyżur świetlicowy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Harmonogram działań pedagogicznych

 

1

Rozpoczęcie roku szkolnego.

 

1 września 2021 r.

2

Posiedzenie Rady Pedagogicznej.

14 września 2021 r.

 

 

 

 

 

 

 

3

Zebrania wychowawców z rodzicami

 • Przedstawienie zasad i szczegółowych warunków oceniania, w tym wymagań edukacyjnych.

 • Zapoznanie Rodziców z Programem wychowawczo – profilaktycznym.

 • Zapoznanie z kryteriami ocen zachowania.

 • Wybór Rad Oddziałowych i Przedstawicieli Rady Rodziców.

 • Zapoznanie Rodziców z obowiązującymi klauzulami RODO:

  - klauzula informacyjna ogólna,

  - klauzula informacyjna dotycząca monitoringu.

 • Zapoznanie z regulaminem udostępniania podręczników z dotacji celowej i podręczników MEN.

13,20,27 września 2021r.

Wg harmonogramu z zastosowaniem zasad bezpieczeństwa.

4

Konsultacje z Rodzicami.

Wg ustaleń

5

Dzień Edukacji Narodowej – dzień wolny od zajęć edukacyjnych

14 października 2021 r.

 

6

Szkolenie Rady Pedagogicznej

Wg ustaleń

7

Konsultacje z Rodzicami.

Wg ustaleń

8

Rada pedagogiczna

Listopad 2021

9

Poinformowanie uczniów o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych za I półrocze 2021/22

Do 14 grudnia 2021 r.

10

Zawiadomienie Rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych i nagannych ocenach z zachowania za I półrocze 2021/22

do 20 grudnia 2021 r.

11

Zimowa przerwa świąteczna.

23 grudnia 2021 r. - 31 grudnia 2021r.

12

Wystawienie ocen klasyfikacyjnych na I półrocze.

Do 31 stycznia 2022r.

13

Posiedzenie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej za I półrocze roku szkolnego 2021/22

1 lutego 2022r.

14

Ferie zimowe.

I tydzień ferii- dyżur świetlicowy

14-27 lutego

I tydzień- dyżur świetlicy

15

Zebrania wychowawców z Rodzicami. Informacja o wynikach nauczania i zachowania w I półroczu.

2 lutego 2022r.

16

Posiedzenie analityczne Rady Pedagogicznej podsumowujące pracę w I półroczu.

9 lutego 2022r.

17

Konsultacje z rodzicami

Marzec 2022

18

Szkolenie Rady Pedagogicznej.

Marzec 2022 r.

19

Rekolekcje wielkopostne.

 

20

Wiosenna przerwa świąteczna.

14-19 kwietnia 2022r

21

Dyżur świetlicowy

14, 15, 19 kwietnia 2022r

22

Zabrania z rodzicami

Wg. Harmonogramu

23

Konsultacje z rodzicami

12 maja 2022 r.

24

EGZAMIN 8-KLASISTY

24-26 maja 2022r

25

Zebrania z rodzicami

Wg. Harmonogramu

26

Zawiadomienie o ocenach niedostatecznych na koniec roku szkolnego.

do 20 maja 2022 r.

27

Poinformowanie o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych.

do 27 maja 2022 r.

28

Wystawienie ocen klasyfikacyjnych rocznych i poinformowanie uczniów.

do 10 czerwca 2022r.

29

Posiedzenie Rady Pedagogicznej zatwierdzające wyniki klasyfikacji uczniów.

15 czerwca 2022 r.

 

30

Składanie podań o przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego.

23-24 czerwca 2022 r.

(wtorek)

31

Składanie podań o przeprowadzenie egzaminów poprawkowych.

Do 22-23 czerwca 2022 r.

32

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

24 czerwca 2022 r.

33

Posiedzenie Rady Pedagogicznej podsumowujące pracę dydaktyczno – wychowawczą szkoły.

1 lipca 2022 r.

34

Egzaminy klasyfikacyjne.

Wg ustaleń

35

Zgłaszanie przez Rodziców lub uczniów zastrzeżeń odnośnie rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania.

Do 23 czerwca 2022r

36

Egzaminy poprawkowe.

Sierpień 2022

 

Zakończenie roku szkolnego.

31 sierpnia 2021 r.

 

Ferie letnie.

25 czerwca – 31 sierpnia 2022 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Harmonogram imprez i uroczystości szkolnych Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Bełchatowie realizowanych w roku szkolnym 2021/2022

 

 

 

LP

DATA

DZIEŃ

TYGODNIA

OKOLICZNOŚĆ

 

WRZESIEŃ

 

1

1.09.

WTOREK

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

 

2

9-10.09.

CZWARTEK-PIĄTEK

WYCIECZKA KLAS VIIB, VIIIA, VIIIB (KOPALNIA GUIDO - ZABRZE)

 

3

15.09.

ŚRODA

SPRZĄTANIE ŚWIATA

 

4

15-22.09.

PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK

TYDZIEŃ WYBORCZY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

5

16-17.09.

CZWARTEK-PIĄTEK

WYCIECZKA KLAS II-III

(BAŁTÓW – KAZIMIERZ DOLNY

 

6

23-24.09.

CZWARTEK-PIĄTEK

WYCIECZKA KLAS VIA, VIIA (KOPALNIA ZŁOTA – ZŁOTY STOK)

 

7

27.09.

PONIEDZIAŁEK

ROZSTRZYGNIĘCIE WYBORÓW DO SAMORZĄDU SZKOLNEGO
EUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKÓW

 

8

29.09.

ŚRODA

PASOWANIE NA UCZNIA

 

9

30.09.

 

CZWARTEK

DZIEŃ CHŁOPAKA - IMPREZA KLASOWA/WYJŚCIE DO KINA

 

PAŹDZIERNIK

 

10

 

 

Wyjazd do teatru + MUZEUM POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

 

11

4.10.

PONIEDZIAŁEK

ŚWIATOWY DZIEŃ ZWIERZĄT

 

12

7-8.10.

CZWARTEK - PIĄTEK

WYCIECZKA KLAS IVA, VA (KOPALNIA ZŁOTA – ZŁOTY STOK)

 

13

13.10.

ŚRODA

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

 

14

15.10.

PIĄTEK

DZIEŃ PAPIESKI

 

LISTOPAD

 

15

5.11.

PIĄTEK

DZIEŃ POSTACI Z BAJEK

 

16

8.11.

PONIEDZIAŁEK

ŚNIADANIE DAJE MOC

 

17

10.11.

ŚRODA

ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

 

18

19.11.

PIĄTEK

ŚWIATOWY DZIEŃ PRAW DZIECKA

 

19

26.11.

PIĄTEK

ANDRZEJKI

 

 

GRUDZIEŃ

 

20

3.12.

PIĄTEK

BARBÓRKA

 

21

6.12.

PONIEDZIAŁEK

MIKOŁAJKI

 

22

22.12.

ŚRODA

WIGILIE KLASOWE

 

 

23

17.01.

PONIEDZIAŁEK

ŚWIATOWY DZIEŃ PIZZY

 

24

21.01

PIĄTEK

DZIEŃ BABCI I DZIADKA

 

 

 

25

28.01.

PIĄTEK

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ LEGO

 

LUTY

 

26

11.02.

PIĄTEK

WALENTYNKI – POCZTA WALENTYNKOWA

BAL KARNAWAŁOWY

 

MARZEC

 

 

 

 

 

 

28

8.03.

WTOREK

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ KOBIET – IMPREZA KLASOWA/WYJŚCIE DO KINA

 

29

14.03.

PONIEDZIAŁEK

DZIEŃ LICZBY PI

 

30

17.03.

CZWARTEK

DZIEŃ ŚW. PATRYKA - PATRONA IRLANDII

 

31

21.03.

PONIEDZIAŁEK

DZIEŃ KOLOROWEJ SKARPETKI – DZIEŃ OSÓB Z ZESPOŁEM DOWNA

 

KWIECIEŃ

 

32

6.04.

ŚRODA

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ SPORTU

 

33

22.04.

PIĄTEK

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ ZIEMI

 

34

25.04.

PONIEDZIAŁEK

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ KSIĄŻKI

 

35

29.04.

PIĄTEK

ROCZNICA KONSTYTUCJI 3 MAJA- APEL

 

MAJ

 

36

9.05.

PONIEDZIAŁEK

DZIEŃ UNII EUROPEJSKIEJ

 

37

26.05.

CZWARTEK

DZIEŃ MAMY

 

CZERWIEC

 

38

1.06.

ŚRODA

DZIEŃ DZIECKA

 

39

 

 

EGZAMIN NA KARTĘ ROWEROWĄ

 

40

23.06.

CZWARTEK

DZIEŃ OJCA

 

41

23.06.

CZWARTEK

DZIEŃ Z WYCHOWAWCĄ

BEZPIECZNE WAKACJE – POGADANKI W KLASACH

 

42

24.06.

PIĄTEK

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2021/22

 

 

 

 

 

 

 

KONKURSY WEWNĄTRZSZKOLNE

przewidziane do realizacji w roku szkolnym 2021/2022

Lp

Nazwa konkursu

Ilość

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

1

KONKURS MATEMATYCZNY

3

mgr Ilona Koniowska, mgr Martyna Szewczyk Famulska

2

KONKURS JĘZYKOWY

2

mgr Karolina Zatorska, Karolina Madej, Anna Tomtała

3

KONKURS POLONISTYCZNY

1

Mgr Patrycja Mastalerz

4

KONKURS PRZYRODNICZY

1

dr Anna Misiak Tłoczek, mgr Ewa Janicka

5

KONKURS WALENTYNKOWY

1

ŚWIETLICA

6

KONKURS PLASTYCZNY

3

ŚWIETLICA

7

KONKURS BEZPIECZNY INTERNET

1

mgr Martyna Dębicka

8

STROIK WIELKANOCNY

1

ŚWIETLICA

KONKURS MAM TALENT

1

ŚWIETLICA

 

Wykształcenie to dobro, którego nic nie jest w stanie nas pozbawić.

- Menander

Galeria


zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj

 

fb
l

Kontakt

97-400 Bełchatów, ul. Lipowa 5

email: sekretariat@nspbelchatow.pl

telefon: 606683663- właściciel szkoły

600754520-dyrektor szkoły

Ważne linki

Uprawnienia szkoły publicznej

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bełchatowie uzyskała pozytywną opinię Łódzkiego Kuratora Oświaty i została wpisana do ewidencji szkół niepublicznych. Prezydent Miasta Bełchatowa nadał Szkole uprawnienia szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności.

Projektowanie stron internetowych Master-NET | Licznik odwiedzin - 145781