Zadzwoń: 600 754 520
Adres: ul. Lipowa 5, 97-400 Bełchatów

PLAN LEKCJI

Zapoznaj się z planem lekcji swojego dziecka.
Wybierz klasę, do której uczeszcza z rozwijanej listy

Organizacja kształcenia na odległość

ZARZĄDZENIE DYREKTORA
NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BEŁCHATOWIE
NR 14/2019/2020
z dnia 23.03. 2020r.


w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania
jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19
Dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Bełchatowie
zarządza co następuje:
§ 1
Od 25 marca do odwołania zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu MEN odnośnie
czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
proces kształcenia w szkole będzie przebiegał w formie zdalnej.
§ 2
Dyrektor zobowiązuje nauczycieli do równomiernego obciążenia ucznia zajęciami w danym dniu,
zróżnicowania tych zajęć uwzględniając możliwości psychofizyczne ucznia oraz z uwzględnieniem
zasad bezpiecznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację
elektroniczną. Oznacza to, że dobór narzędzi przy tej formie kształcenia powinien uwzględniać
aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, telefon)
i ich dostępności w domu, wieku i etapu rozwojowego uczniów, a także sytuacji rodzinnej uczniów.
§ 3
Głównym narzędziem komunikacji nauczycieli z uczniami będzie platforma edukacyjna Office
365 – klasy IV-VI, tablica w aplikacji linoit.com- klasy I-III, dziennik elektroniczny, strona
internetowa szkoły, komunikator Messenger, poczta elektroniczna. W tym celu zobowiązuję
wychowawców klas IV-VI do stworzenia grup z uczniami, w skład których wchodzić będą wszyscy
uczniowie, wychowawca, nauczyciele przedmiotowi oraz dyrektor szkoły.
Nauczyciele dokumentują przebieg procesu zdalnego nauczania wpisując tematy w e – dzienniku.
§ 4
W organizacji pracy zachowujemy dotychczasowy tygodniowy rozkład zajęć, który ulegnie
pewnym modyfikacjom ze względu na specyfikę niektórych przedmiotów, np. wychowania
fizycznego. W każdym dniu uczniowie wykonają zadania z przedmiotów, które są przewidziane
w planie lekcji. W dotychczasowych godzinach lekcji nauczyciel dostępny będzie poprzez
platformę edukacyjną, komunikator w gotowości do przeprowadzenia ucznia przez założenia lekcji
oraz do odpowiedzi na pytania, wątpliwości uczniów, wyjaśnienia zagadnień czy też treści, których
uczeń nie rozumie.
§ 5
Treści edukacyjne podawane w środowisku zdalnym będą służyły realizacji podstawy
programowej oraz rozwijaniu zainteresowań i pasji uczniów. Nauczyciel będzie umieszczać
zadania do wykonania w takich formach, jak:
- klasyczna, z odwołaniem do podręcznika, zeszytu ćwiczeń,
- w formie opisu tekstowego zadania do wykonania,
- w formie linku do interaktywnych platform edukacyjnych wykorzystujących formy nauki
i sprawdzania wiadomości (np. filmy, quizy, testy),
- w formie załącznika zawierającego materiały tekstowe, grafiki, materiały audiowizualne.
Realizacja notatek pisemnych jest uzależniona od decyzji nauczyciela. Nauczyciel może wymagać
przekazania fotografii ćwiczeń, notatek lub zadań wykonywanych w uczniowskim zeszycie
lekcyjnym lub karcie pracy.

§ 6
Termin wykonania danego zadania nauczyciel umieszcza w wiadomości opisującej zadanie.
W przypadku problemów technicznych lub organizacyjnych uczeń powinien zawiadomić
nauczyciela o braku możliwości wykonania zadania w ustalonym terminie. Jeśli uczeń ma
wątpliwości, jak wykonać zadanie lub nie potrafi go wykonać - powinien poprosić o pomoc
nauczyciela.
§ 7
Nauczyciel może zorganizować lekcję on-line przy wykorzystaniu aplikacji audiowizualnych lub
na internetowych platformach edukacyjnych. Informacje o sposobie i terminie spotkania on-line
będą przekazane za pomocą Terminarza w e-dzienniku najpóźniej w dniu poprzedzającym lekcję
zaplanowaną w takiej formie.
§ 8
Potwierdzeniem uczestnictwa uczniów w zajęciach są wykonane zadania odesłane do
nauczyciela. Informację zwrotną od uczniów na temat ich uczestniczenia w zajęciach nauczyciel
odbiera w formie odsyłanych przez uczniów uzupełnionych kart pracy, testów, prezentacji,
wypowiedzi itp.
§ 9
Nauczyciele określają aktywności ucznia, które pozwolą stwierdzić, czy zapoznał się on ze
wskazanym materiałem, a także dadzą podstawę do oceny jego pracy. Wiedza i postępy ucznia
monitorowane mogą być poprzez:
a) przesłanie plików z tekstami wypracowań, rozwiązaniami zadań, nagranymi wypowiedziami,
prezentacjami;
b) wypowiedź ucznia na forum;
c) udział w dyskusjach on-line;
d) rozwiązanie różnorodnych form quizów i testów itp.
Ocenie podlegać będą również:
- zadania z podręcznika, zeszytu przedmiotowego, zeszytu ćwiczeń,
- prace pisemne,
- zadania dodatkowe, praca w grupach, praca metodą projektu itp.
Ze względu na sposób wykonywania zadań, i ich monitorowania przez nauczyciela, każda
aktywność ucznia w czasie zdalnego nauczania będzie oceniana z wagą 1.
Pozostałe zasady WZO zostają bez zmian i będą dostosowywane do kształcenia na odległość.
Nauczyciel posiada prawo do zindywidualizowania wymagań jak i kryteriów oceny.
§ 10
Konsultacje rodziców z nauczycielami odbywać się będą poprzez dziennik elektroniczny lub
kontakt telefoniczny.
§ 11
Przetwarzanie danych osobowych podczas kształcenia zdalnego jest realizowane przez szkołę na
podstawie obowiązujących w szkole regulacji RODO oraz rozporządzania Ministerstwa Edukacji
Narodowej dotyczącego kształcenia zdalnego.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Dyrektor Szkoły
mgr Ewa Stanisławska


Wykształcenie to dobro, którego nic nie jest w stanie nas pozbawić.

- Menander

Galeria


zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj

 

fb
l

Kontakt

97-400 Bełchatów, ul. Lipowa 5

email: sekretariat@nspbelchatow.pl

telefon: 606683663- właściciel szkoły

600754520-dyrektor szkoły

Ważne linki

Uprawnienia szkoły publicznej

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bełchatowie uzyskała pozytywną opinię Łódzkiego Kuratora Oświaty i została wpisana do ewidencji szkół niepublicznych. Prezydent Miasta Bełchatowa nadał Szkole uprawnienia szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności.

Projektowanie stron internetowych Master-NET | Licznik odwiedzin - 178944